За Мен

Родена в гр. Враца, където завършва основното си образование в ПМГ "Акад. Иван Ценов". Висше образование специалност "право" завършва в СУ "Св. Кл. Охридски" през 2008 г.

...виж още

Услуги

Адвокат Мирена Йорданова развива своята практика в областта на търговското право, вещното право, трудовото право, семейното и наследствено право, административно право и медиация.

...виж още

Тарифа

Цените на юридическите услуги се определят по взаимно съгласие на страните съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай и обема на възложената работа.

...виж още
vruska
vruska
vruska

За Мен / Адвокат Мирена Йорданова

Родена в гр. Враца, където завършва основното си образование в ПМГ "Акад. Иван Ценов".

Висше образование специалност "право" завършва в СУ "Св. Кл. Охридски" през 2008 г.

От 2010 г. е член на Софийска адвокатска колегия, като и към настоящия момент активно упражнява адвокатската професия.

От 2014 г. е сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Владее английски и италиански език.

Развива своята практика в областта на търговското право, вещното право, трудовото право, семейното и наследствено право, административно право и медиация.

Предоставя на своите клиенти широка гама от правни услуги, включващи устни и писмени консултации по юридически въпроси, съдействие за извънсъдебно уреждане на спорове, комплексно правно обслужване, процесуално представителство пред съдебните органи и арбитраж.

В отношенията със своите клиенти залага на висок професионализъм, лоялност, бързина и ефективност.

Услуги / Сфери на дейност

Обхваща текущо правно обслужване на търговски дружества съобразно спецификата на извършваната дейност и може да включва:

 • Учредяване и регистрация на търговско дружество, промени в първоначалната регистрация на дружеството;
 • Консултации по всички правни проблеми свързани с управлението на търговско дружество;
 • Съставяне на вътрешно фирмени документи, както и тяхното последващо изменение при промяна в законодателството;
 • Консултации по Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Съставяне и проверка на договори. Изготвяне на трудови договори и свързаната с тях документация;
 • Съдействие и представителство при провеждане на преговори с партньори и клиенти, включително и при извънсъдебно уреждане на спорове;
 • Предоставяне на консултации и писмени становища по правни въпроси във връзка и по повод дейността на дружеството;
 • Проучване, консултиране и изготвяне на необходимите документи при сделки с недвижими имоти;
 • Процесуално представителство по граждански и изпълнителни дела в защита интересите на дружеството (съгласно Наредба № 1 на Висшия адвокатски съвет за явяване на дела се дължи допълнително възнаграждение на адвокат);
 • Правно обслужване по всички допълнително възникнали казуси във връзка с дейността на дружеството.
 • Представителство в исковия граждански процес;
 • Представителство в oхранителното и изпълнителното производство;
 • Представителство в обезпечителното производство;
 • Представителство пред арбитраж;
 • Представителство при провеждане на преговори и извънсъдебно уреждане на спорове.
 • Издаване на заповед за изпълнение и заповед за незабавно изпълнение;
 • Образуване, съдействие и представителство по изпълнителни дела при ЧСИ или държавен съдебен изпълнител;
 • Защита срещу неправомерни действия на съдия изпълнител. Обжалване.

Дружествено право:

 • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие;
 • Преобразуване и ликвидация на търговски дружества;
 • Промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;
 • Свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците/акционерите/облигационерите;
 • Сделки с търговски предприятия;
 • Консултации по всички правни проблеми свързани с управлението на търговски дружества;
 • Процесуално представителство по искове свързани със спорове между управителните органи и акционерите.

Търговски сделки. Облигационно право:

 • Консултации по всички видове търговски сделки;
 • Изготвяне на всички видове търговски договори и участие в преговори;
 • Процесуално представителство по дела свързани с договори, търговски сделки, деликти;
 • Финансови обезпечения и особени залози.
 • Предварителна проверка на статута на недвижим имот;
 • Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба, учредяване право на строеж и строителство;
 • Водене на преговори при разпореждане с вещни права;
 • Изготвянето на нотариални актове и договори за делба;
 • Процесуална защита при оспорване правото на собственост и други вещни права.
 • Консултация и съдействие във връзка със сключването на трудови договори;
 • Консултация във връзка с правата на работника и работодателя;
 • Съдействие и представителство по трудови спорове;
 • Консултация във връзка с правата и задълженията на гражданите и юридическите лица;
 • Съдействие и представителство пред НОИ, НЗОК и НАП във връзка с осигурително-правни въпроси.
 • Имуществени отношения между съпрузите. Брачен договор;
 • Развод по исков ред. Развод по взаимно съгласие;
 • Установяване на произход. Издръжка;
 • Осиновяване. Международно осиновяване;
 • Родителски права;
 • Поставяне под пълно или ограничено запрещение. Производство за назначаване на попечител или настойник.
 • Консултация във връзка с изясняването на обема на наследствените права;
 • Консултация и съдействие във връзка с изготвянето на саморъчно или на нотариално завещание;
 • Приемане и отказ от наследство. Приемане на наследство под опис;
 • Възстановяване на накърнени запазени части;
 • Съдебна и доброволна делба. Делба извършена приживе.
 • Съдействие и защита във връзка с производства пред различни административни органи;
 • Представителство и защита при оспорване на административни актове пред съд;
 • Обезщетения при незаконосъобразни действия или бездействия на държавата, общините или администрацията.
 • Изготвяне, коментар и анализ на застрахователни договори;
 • Предявяване и защита при преки искове срещу застрахователи по застраховка гражданска отговорност. Застрахователни претенции по имуществени застраховки, застраховки „живот” и „злополука”;
 • Регресни искове на застраховател срещу делинквент.
 • Търговски спорове;
 • Трудови спорове;
 • Потребителски спорове;
 • Спорове за недвижими имоти;
 • Застрахователни спорове;
 • Непозволено увреждане;
 • Семейни спорове;
 • Спорове от публичен интерес;
 • Спорове между наследници.

Тарифа

Цените на юридическите услуги се определят по взаимно съгласие на страните съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай и обема на възложената работа.

Цените на адвокатските услуги не могат да бъдат в размер по-нисък от определения в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.).

Консултацията се заплаща в зависимост от нейната продължителност, съгласно горепосочената наредба.

Контакт

* - задължителни полета

+359 883 451951
mirena.jordanova@abv.bg